Värmekretsfördelare för vattenburen golvvärme


VÄRMEKRETSFÖRDELARE AV HÖGSTA KVALITET FRÅN "TUBES INTERNATIONAL"

Tubes International Netherlands

"TubesInternational" är en Holländsk leverantör av golvvärme- och golvkylsystem.Genom årtionden av ansamlad expertis har Tubes förmågan att vara innovativa ochatt arbeta på ett lösningsorienterat sätt. Denna expertis har lett tillutvecklingen och introduktionen av ett brett sortiment av högkvalitativavärmekretsfördelare för vattenburen golvvärme.


VÄRMEKRETSFÖRDELARE FÖR LÅGTEMPERATURSYSTEM

Värmekretsfördelaren är hjärtat i varje vattenburet golvvärmesystem och fungerar genom ett flödeav varmt vatten som tillförs från värmepumpen eller pannan. Varmt vatten passerar genom enventil och in i fördelaren, som därefter i sin tur fördelar och cirkulerar det varma vattnet i värmerören i golvet. Kallare vatten från rörenblandas därefter med tillförseln av varmvatten från värmepumpen eller pannan för att säkerställaatt vattnet som cirkulerar i rören hela tiden har rätt temperatur.

Öppen värmekretsfördelare

Open Modular Manifold

Öppnavärmekretsfördelare används därvarmvattnet från värmepumpen eller pannan tillhandahålls med korrekt temperatur tillgolvvärmesystemet, och där en cirkulationspump någon annanstans i värmesystemetombesörjer tillräckligt med tryck för att varmvattnet ska kunna cirkulera i rören (t.ex. cirkulationspumpeni en värmepump).
Den öppna värmekretsfördelaren är tillverkad av rostfritt stål, och har flödesmätare som gör att du manuellt kan ställa in vattenflödet i varje värmekrets.

Plastic Modular Manifold

Våra värmekretsfördelare av plast är tillverkade av fiberglasförstärkt polyamidoch kan, genom användning av en värmeväxlare, användas för golvkylning utan attenheten behöver isoleras. Det högkvalitativa materialet som fördelaren är är gjord av säkerställer att praktiskt taget ingen kondensuppkommer.
Fördelaren av plast har också flödesmätare som låter dig manuellt ställain vattenflödet till varje värmekrets.


VÄRMEKRETSFÖRDELARE FÖR HÖGTEMPERATURSYSTEM

I värmesystem där vattentillförseltemperaturen från värmepumpen eller pannan till golvvärmesystemet har en högre temperatur än vad som är lämpligt att cirkulera i golvvärmerören, måste man använda en värmekretsfördelare med blandningsventil. Vatten som leds ut i systemets rörledningar blandas med kallare vatten som redan finns i rören, så att den rätta jämna temperaturen uppnås.
Denna temperatur kan ställas in manuellt med en termostatventil och bör anpassas till den typ av golvbeläggning som har lagts ovanpå golvvärmesystemet (sten, klinker, trägolv eller liknande). Fråga Din golvleverantör vilken temperatur som är bäst för just Ditt golv.

Värmekretsfördelare med blandningsventil

Manifold with Blending Valve

Värmekretsfördelare med blandningsventil används där vattentillförseltemperaturenfrån värmepumpen eller pannan har en högre temperatur än vad som är lämpligt förgolvvärmesystemet. I detta fall behöverdet vatten som leds in i golvvärmeledningarna blandas upp för att den rätta temperaturenskall uppnås i systemet. Denna värmekretsfördelare levereras med en maxtemperturbegränsare, som hindrar golvet från att bli alltför varmt i händelse av att något fel skulleuppstå.

På värmekretsfördelaren är en UPS 25 - 55 Grundfos pump monterad istandardutförande, men även den energieffektiva
Grundfos ALPHA2 L kan väljas mot pristillägg.

Kompakt värmekretsfördelare

Compact Steel Manifold

Kompaktvärmekretsfördelare är en förmonterad  gjuten stålkonstruktion med inbyggd blandningsventiloch pump. Fördelaren innefattar en flödestemperaturmätare, en återförselhuvudledningoch en flödeshuvudledning. En av fördelarna med denna typ av fördelare ärdet mindre utrymme som behövs. Den är enkel att installera.
En kompakt värmekretsfördelare används för högtemperaturvärmesystem ochlevereras med en maxtemperaturbegränsare för att hindra golvet från att bli alltförvarmt.

Kompakt värmekretsfördelare levereras med en UPS 25-55 Grundfos pump som standard, men man kan även välja den energieffektiva Grundfos ALPHA2 L mot pristillägg.


Dölja inledningstext